Acords del Ple Ordinari del 14 d'abril de 2021

Dijous, 15 d'abril de 2021 a les 13:00

Sessió celebrada de manera virtual

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 7/2020, 1/2021 i 2/2021. Unanimitat

2. Presa de possessió com a Regidora del grup municipal d'ERC-AM. A.M.B. Queda sobre la taula

3. Acord d'aprovació de la rectificació de l'inventari municipal en data 31/12/2020. Exp. 276/2021. Unanimitat

4. Acord aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball. Exp. 231/2021. Unanimitat

5. Acord de modificació de crèdits, en les modalitats de crèdits extraordinaris i suplements de cr5àdits. Exp. 318/2021.  8 a favor (JxV i ERC) i 2 abstencions CUP

6. Acord d'aprovació provisional de modificació de les ordenances 12 i 16. Exp. 352/2021 Unanimitat

7. Acord per l'establiment del preu públic per al manteniment de franges perimetrals de seguretat. Exp. 38/2021. 8 a favor (JxV i ERC) i 2 en contra CUP

8. Acord de Ple per l'aprovació del servei de Casal Municipal. Exp. 320/2021. Unanimitat

9. Aprovació inicial del Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI) del municipi de Vallgorguina pels anys 2021-2026. Exp. 57/2021 Unanimitat

10. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Vallgorguina sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. Exp. 1000/2020. Unanimitat

11. Moció que presenta el Grup Municipal JxV relativa a donar suport a l'Aministia. Exp. 278/2021. Unanimitat

12. Moció que presenta el Grup Municipal JxV relativa "AL SERVEI DE LA BANCA?". Exp.277/2021. 8 a favor (JxV i ERC) i 2 en contra CUP

13. Moció que presenta el Grup Municipal JxV contra el tancament de l'empresa Bosch a Lliçà d'Amunt. Exp. 327/2021. Unanimitat

14. Donar compte de les Actes de la Junta de Govern Local 19 i 20/2020 i 1,2,3,4,5, 6/2021.

15. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia des del 18 de desembre de 2020 fins al 9 d'abril de 2021.

16. Donar compte de la liquidació del pressupost 2020.

17. Donar compte de la informació pressupostària tramesa a altres administracions.

18. Precs i preguntes

Es pot visualitzar el desenvolupament de la sessió en aquest enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=9eb831LS_CE

Darrera actualització: 15.04.2021 | 13:06