Ordenança Municipal de circulació,Trànsit i Seguretat Viària

Dilluns, 9 de desembre de 2019 a les 00:00

L’Ordenança Municipal de Circulació, Trànsit i Seguretat Viària de Vallgorguina aprovada definitivament pel Ple en data 20/12/2017 i publicada en el  BOPB  en data 26/3/2018,  estableix en el seu art. 30 -Regulacions especials i limitacions d’estacionament- el següent : “

  1. Altres limitacions.

b)Els vehicles amb una MMA superior a les 10 tones, remolcs, caravanes i similars de qualsevol tipus i massa, separats del vehicle motor, vehicles articulats, semiremolcs, camions tractor, tractors i maquinària per a obres i serveis, tractors agrícoles, no podran estacionar a les vies urbanes o als espais adjacents a aquestes del terme municipal, llevat de les zones específicament indicades per a aquesta finalitat. Les caravanes i autocaravanes podran estacionar a les vies urbanes residencials per operacions de càrrega i descàrrega per un màxim de 72 hores.

                   c) Es prohibeix l’estacionament de les autocaravanes i les caravanes amb els vehicles que les propulsen i les furgonetes adaptades denominades “camper” a les vies urbanes i espais adjacents de la població per fer pernoctacions temporals de                               més d’una nit, tret dels llocs habilitats per l’autoritat municipal.

També es prohibeix l’estacionament en vies urbanes dels referits vehicles quan sobrepassin les marques de delimitació de la zona d’estacionament.

Així mateix queda prohibit desplegar elements que desbordin del perímetre del vehicle tals com tendals, dispositius d’ anivellació, suports d’estabilització, escaletes, etc... “

 L’Ajuntament informa als propietaris d’aquests vehicles, que  podran estacionar en les següents zones, amb la limitació, que s’aplica a tot tipus de vehicles,  d’estacionar més de quinze dies consecutius en el mateix lloc, a excepció de les zones d’estacionament regulades amb control horari,   de conformitat amb l’art. 29 i 33 de l’Ordenança. 

Llocs autoritzats:

- Pàrquing Zona Consultori, Carrer Mataró.

- Pàrquing Sorra Zona Bicitrial.

- Pàrquing entrada Urbanització Can Puigdemir.

Darrera actualització: 09.12.2019 | 14:55