Tinença de gossos potencialment perillossos

Divendres, 16 d'agost de 2019 a les 00:00

En referència a la tinença d’animals de companyia, d’acord amb el Decret 170/2002, d’11 de juny, que regula la Llei 10/199, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, es consideren con a gos potencialment perillós:

a. Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.

b. Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

c. Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs

encreuaments: akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, gos de presa canari, rottweiler, staffordshire bullterrier (també conegut com a staff anglès; origen: Anglaterra), terrier staffordshire americà (també conegut com a am staff; origen: EUA) i tosa japonès (Tosa inu).

Aquesta consideració comporta que el titular del gos ha de tramitar una llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos, per a la qual cosa cal aportar, a l’Ajuntament on el gos resideix habitualment i on ha d’estar censat, la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir. El titular de l’animal ha de ser major d’edat.

- Declaració jurada del titular conforme no ha estat condemnat/da per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, no haver estat privat per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.

- Declaració responsable de no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus fins al dia d’avui.

- Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 euros, i rebut acreditatiu del pagament d’aquesta.

- Certificat de capacitat física i aptitud psicològica, que s’emet en qualsevol centre de reconeixement mèdic.

- Certificat de registre de l’animal en el Registre municipal d’animals potencialment perillosos.

- Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip.

- Fotografia carnet de la persona titular

No donar compliment a aquests requeriments poden ser objecte de sanció amb imports variables en funció de la gravetat i del tipus d’infracció.

Per gossos potencialment perillosos les sancions poden oscil·lar entre els 60,10 als 150,25 € les lleus; les greus de 150,25 a 1.502,53 €, i les molt greus de 1.502,53 a 30.050,60 €, d’acord amb la Llei 10/99. A més, no tenir llicència de gos potencialment perillós és molt greu segons la Llei 50/1999 i les sancions poden anar de 2.404 a 15.025,30 €.

Els propietaris dels gossos considerats potencialment perillosos han de tenir en compte el que comporta tenir un animal d’aquestes característiques. A més d’estar regulats per una normativa específica també cal saber que les sancions per infraccions sobre aquests gossos són força elevades, tot atenent a la voluntat de garantir la màxima seguretat en la seva tinença.

Per qualsevol dubte o qüestió, us podeu dirigir a l'Ajuntament.

Darrera actualització: 16.08.2019 | 08:31