Subvencions per a les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars

Dijous, 13 d'octubre de 2016 a les 15:10

Benvolguts/des,

Us informem que, en espera de la publicació de la convocatòria al BOPB, ja hem penjat al web http://www.diba.cat/web/anemalteatre/descarregues les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió desubvencions per a les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars, en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació de Barcelona no oferta el programa Anem al teatre per al curs escolar 2016-2017. També hem penjat els documents per a realitzar la sol·licitud.

Tan bon punt es publiqui la convocatòria al BOPB us ho farem saber per tal que a partir d’aquell dia ja pugueu presentar les vostres sol·licituds tal i com marca l’apartat 6 de la convocatòria.  No presenteu a Registre la sol·licitud abans de la publicació al BOPB perquè seria inhàbil a tots els efectes.

 

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la publicació.

 

A mode de resum us detallem la documentació que haureu d’aportar per sol·licitar la subvenció:

  • Model de sol·licitud de subvenció
  • ANNEX 1 programació proposada
  • ANNEX 2 Model de pressupost previst
  • ANNEX 3 Model de declaració responsable
  • ANNEX 4 Model de declaració responsable protecció menors d’edat

 

El codi de convocatòria és el 201620165120008583

 

L’esmentada documentació haurà d’anar degudament signada i segellada pel representant legal de l’ens local sol·licitant i es podrà presentar en qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona.

 

La documentació també ens l’haureu de fer arribar per correu electrònic a garauar@diba.cat (pressupost i programació en format excel i no en pdf, per a poder-los treballar). La presentació de la documentació electrònica no eximeix de la presentació de la documentació en suport paper de manera presencial.

 

Per a qualsevol dubte restem a la vostra disposició.


Programa Anem al teatre

Oficina de Difusió Artística 
Àrea de Cultura, Educació i Esports 
Diputació de Barcelona


C/Urgell 187, 08036. Barcelona
Tel: 93 402 28 47
garauar@diba.cat   www.diba.cat/anemalteatre

Darrera actualització: 13.10.2016 | 15:13