Gestions d'urbanisme

Normativa

Planejament urbanístic

Ordenança d'edificació i ús

Comunicació d'obres

Llicència d'obres

Comunicació prèvia de primera ocupació i utilització

Sol.licitud d'informació urbanística

Sol.licitud certificat innecessarietat parcel.lació

Sol.licitud llicència de parcel.lació

Llicència divisió horitzontal

Instal·lació de grua i aparells elevadors

Devolució de fiances i avals

Declaració responsable de tècnic competent

Declaració responsable de primera ocupació

Compromís de neteja de l'entorn

Darrera actualització: 08.10.2019 | 14:30
Darrera actualització: 08.10.2019 | 14:30