Ordenances Fiscals

Ordenances Fiscals 2019

0- General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació

1- Impost sobre Béns Immobles (IBI)

2- Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

3- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

4- Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU)

5- Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)

6- Preu públic per la prestació del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)

7- Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

8- Taxa per parades, barraques, casetes de venda situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants

9- Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública (guals, càrrega i descàrrega, reserves d'aparcament)

10- Taxa per retirada de vehicles abandonats

11- Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals

12- Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals

13- Taxa per llicències en matèria d'urbanisme

14- Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa

15- Taxa per la utilització de material municipal

16- Taxa per l'expedició de documents administratius

17- Taxa per l'aprofitament especial del domini públic local

18- Taxa per la utilització dels edificis públics municipals

19- Taxa pel servei de recollida d'animals i estança, manutenció i tractament en establiments adients

20- Ordenança General Reguladora dels Preus Públics

 

Darrera actualització: 22.10.2018 | 14:04
Darrera actualització: 22.10.2018 | 14:04