Subvencions d'Esports

Bases Reguladores:

  • Convocatòria 2022 (text complert): termini de presentació de sol·licituds del 15 de juny al 6 de juliol de 2022 *Fora de termini*

Les subvencions hauran de fomentar projectes i/o activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat la promoció de la pràctica de l’esport per la infància i la joventut, la participació en competicions oficials així com la realització d’esdeveniments esportius especials, segons es detalla al punt 2 de les bases reguladores.

Podran ser persones beneficiàries d’aquestes subvencions qualsevol persona física o jurídica legalment constituïda que realitzi alguna de les activitats subvencionables, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i a més, reuneixin les següents condicions:         

  • Les entitats, federacions, clubs i fundacions esportives hauran de tenir la seva seu a Vallgorguina.
  • Els esportistes individuals hauran de ser residents i empadronats a Vallgorguina i disposar de la llicència federativa en vigor de la modalitat esportiva corresponent.
Darrera actualització: 14.09.2022 | 14:10