Adjudicació definitiva del contracte d’obres d’arranjament de voreres i asfalt de diversos trams del municipi

Dijous, 18 de novembre de 2021 a les 10:00

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vallgorguina ha decidit adjudicar el contracte d’obres d’arranjament de voreres i asfalt de diversos trams del municipi de Vallgorguina, per procediment obert simplificat, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, aprovat per la Junta de Govern en data 14/9/2021, en les condicions que figuren en les seves ofertes i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a:

Lot1: Asfalts i Equips de Vialitat, SL per un import de 129.416,34 euros i 27.177,43 euros de l'IVA 21%.

Lot 2: Asfalts del Tordera, SL per un import de 124.280,00 euros i 26.098,80 euros de l'IVA 21%

Darrera actualització: 18.11.2021 | 11:24