Projecte executiu construcció dipòsit aigua potable Baronia del Montseny

Aprovació definitiva

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia de data 29 de març de 2023 va aprovar inicialment el Projecte d'obres ordinàries, per la construcció d'un nou dipòsit d'aigua potable a la Baronia del Montseny, per a l’abastament d’aigua en alta de
Vallgorguina amb cabals d’ATL, al terme municipal de Vallgorguina.

El projecte s'ha sotmès a informació pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci en el taulell d’edictes de la Seu electrònica de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de data 14 d’abril de 2023, i atès que durant aquest termini no s'ha presentat al·legacions al respecte, ha quedat aprovat definitivament.

Darrera actualització: 20.06.2023 | 14:50
Darrera actualització: 20.06.2023 | 14:50