S’obre el termini per sol·licitar el Bo Lloguer Jove

Dimecres, 8 de juny de 2022 a les 00:00

A partir d’avui ja poden sol·licitar el Bo Lloguer Jove aquelles persones físiques de fins a 35 anys que compleixin amb els requisits que s’enumeren resumidament a continuació.

Es podrà presentar la sol·licitud fins el dia 17 de juny a les 17h.

La quantitat mensual de la subvenció és de 250€, amb el límit de l’import mensual de la renda o preu de cessió. Si hi ha més d'un beneficiari en un mateix habitatge, la suma de les subvencions concedides no podrà superar l'import mensual del lloguer o del preu de cessió. Es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer o preu de cessió corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud.

La subvenció s'atorga per un termini de dos anys. En cas de contractes vigents amb anterioritat a l'1 de gener de 2022, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2023.

Requisits:

 • Haver subscrit o estar en condicions de subscriure (en qualitat d’arrendatària o persona cessionària), un contracte d’arrendament o de cessió d’ús d’habitatge o habitació.
 • Que aquesta constitueixi el domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda.
 • Disposar d'una font regular d'ingressos que reporti unes rendes anuals, incloent-hi els de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l'habitatge arrendat o cedit o a arrendar o cedir, constin o no com a titulars del contracte d'arrendament o cessió, iguals o inferiors a 22.548,67€ si els ingressos corresponen a l'exercici fiscal de l'any 2020; iguals o inferiors a 23.664,15€ si els ingressos corresponen a l'exercici fiscal de l'any 2021; i iguals o inferiors a 24.301,57€ si els ingressos corresponen a l'exercici de l'any 2022.

En el supòsit de lloguer o cessió d'ús d'habitació, no s'inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l'habitatge; només es consideraran les de la persona física arrendatària.

Si en un mateix habitatge hi conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d'arrendament o cessió que sol·licitin de manera individualitzada aquesta subvenció, en podran ser beneficiàries si els seus ingressos individuals són iguals o inferiors a les xifres referides anteriorment.

 • No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per a l'habitatge o habitació superior als imports següents:
  • Àmbit metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900€ per habitatge i 450€ per habitació.
  • Resta de la demarcació de Barcelona: 650€ per habitatge i 350€ per habitació.
  • Demarcació de Girona: 650€ per habitatge i 350€ per habitació.
  • Demarcació de Lleida: 600€ per habitatge i 300€ per habitació.
  • Demarcació de Tarragona i Les Terres de l’Ebre: 600€ per habitatge i 300€ per habitació.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o dels preus de la cessió en el moment de presentar la sol·licitud. Aquest pagament s’ha de realitzar per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca.
 • Les sol·licituds s’atendran per ordre de presentació (sempre que la documentació estigui completa) i fins a esgotar el finançament disponible.
 • Es poden presentar per internet al següent enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22866_Bo_lloguer_joves

O presencialment a les Oficines Locals d’Habitatge:

Per a més informació, es poden consultar les bases a https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/subvencions-bo-de-lloguer-jove/

 

 

Darrera actualització: 07.06.2022 | 22:21