Nomenclàtor Baronia del Montseny

Nova numeració de carrers

L’antiga numeració de la via pública de Baronia del Montseny no s’ajustava a la legislació vigent, i és ben sabut que generava una problemàtica important en el repartiment del correu i que complicava la gestió d’algunes actuacions d’emergència (bombers, ambulàncies...), per tant era imprescindible actualitzar-la i ajustar-la als criteris de la normativa actual.

Per tal d’ordenar i actualitzar la informació sobre els carrers de la urbanització Baronia del Montseny, es va redactar a instàncies de l’equip de Govern el Projecte d’ordenació de la guia de carrers i espais públics de la Urbanització de la Baronia del Montseny.

El Ple de l’Ajuntament, en data 23 de desembre de 2020, va aprovar definitivament l'actualització de la nomenclatura de les vies públiques i de la numeració dels immobles de Baronia del Montseny, d’acord amb els llistat que s’adjunta a aquesta comunicació.

En el llistat adjunt hi trobareu les dades que tot seguit es relacionen:

  • Primera columna:  Referència cadastral de l’immoble.
  • Segona i tercera columna (antic):  Adreça antiga.
  • Quarta, cinquena i sisena columna (principal): Nom del carrer i número aprovats.
  • Setena i vuitena columna (secundari/ reserva): Numeració assignada a les finques que tenen una segona entrada.   

L’aprovació d’aquest projecte és el primer pas per a resoldre la problemàtica que generava l’antiga nomenclatura i numeració de les vies públiques de Baronia del Montseny, per a poder finalitzar amb totes les incidències que es creaven us demanem la vostra col·laboració actualitzant la numeració de les vostres propietats.

Des de l’ajuntament us animem a fer l’actualització de la nova numeració, retirant els números antics, així com els números de parcel·la per evitar confusions. Pel que caldrà, en la major brevetat possible, col·locar en un lloc visible de la tanca o façana de la casa el nou número assignat.

El Consistori us agraeix per endavant la vostra col·laboració.

Darrera actualització: 18.01.2023 | 14:35
Darrera actualització: 18.01.2023 | 14:35