Cessió d'espais

Servei que s'encarrega de gestionar la cessió d'espais municipals per a la celebració de reunions, trobades, pràctica esportiva, et...

Línies de servei:

  • Establiment de normativa de cessió d'espais
  • Lliurament de claus i control de la cessió
  • Manteniment de les instal·lacions

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18
TAXA PER UTILITZACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS

Article 7è. Quotes

Les taxes s’exigiran segons el següent quadre de tarifes, tenint en compte els usuaris eduïdes i 
exemptes:

Quota segons l’espai:


1)   LA FÀBRICA:
Quota utilització: 20 euros/per activitat Quota ús calefacció: 10 euros/per activitat

2)   EDIFICI C/ ESGLÉSIA, 15 (1r. pis):
3.1 Sala A (tancada):
Quota utilització: 7 euros/hora Quota ús calefacció: 5 euros/hora
3.2 Sala B (oberta):
Quota utilització: 7 euros/hora Quota ús calefacció: 5 euros/hora
3.3 Sala Exposició:
Quota utilització: 7 euros/hora Quota ús calefacció: 5 euros/hora

3)   LOCAL SOCIAL CAN PUIGDEMIR:
Quota utilització: 20 euros/activitat Quota ús calefacció: 5 euros/activitat

4)   SALA DE PLENS:
Quota utilització:        50 euros per persones empadronades
150 euros per persones NO empadronades

5)   PISTA POLISPORTIVA
Quota utilització diürna amb vestidors: 15 euros/activitat

Quota utilització nocturna amb vestidors: 50 euros/activitat

6)   CAMP DE FUTBOL:
Quota utilització diürna: 25 euros/activitat Quota utilització nocturna: 50 euros/activitat

7)   ESCOLA:
Quota utilització gimnàs: 20 euros/activitat Quota ús calefacció: 10 euros/activitat

Usuaris amb quota reduïda o exempta:
Categoria 1.- Entitats sense ànim de lucre degudament inscrites al Registre d’Entitats municipals.
Categonia 2.- Administracions públiques i escoles del municipi.
Categoria 3.- Persones o entitats que organitzin activitats que promoguin el municipi i tinguin una participació superior a 500 persones.
Categoria 4.- Entitats sense ànim de lucre i sense seu al municipi.
Les categories 1, 2 i 3 estaran exemptes del pagament de les taxes.
La categoria 4 gaudirà d’una reducció del 50% de les taxes.
 


Àrea responsable:

Serveis


Unitat responsable:

OAC


Unitats implicades:

Brigada manteniment