Cementiri

Servei s'encarrega de la gestió de les necessitats de la comunitat respecte de les inhumacions/incineracions dels/de les seus/ves difunts/tes

Línies de servei:

  • Gestió de les concessions de drets funeraris
  • Inhumacions/exhumacions
  • Trasllats
  • Conservació i neteja del recinte

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL

Article 6è. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
Nínxols…………………………………………………………………… 550,00 euros
Panteons, per metre quadrat de terreny……………………………… 700,00 euros
Col.locació de làpides
A) Per cada làpida en nínxol………………………….…………………12,00 euros
B) Per cada làpida en panteó…………………………….…………… 30,95 euros
Pel manteniment i conservació en un any ....................................... 12,00 euros


Cost del servei:

16.178,12€


Equip tècnic:

1 Auxiliar Administrativa


Àrea responsable:

Serveis


Unitat responsable:

Funerària Cabré Junqueras, SA