Cementiri

Servei s'encarrega de la gestió de les necessitats de la comunitat respecte de les inhumacions/incineracions dels/de les seus/ves difunts/tes

Línies de servei:

  • Gestió de les concessions de drets funeraris
  • Inhumacions/exhumacions
  • Trasllats
  • Conservació i neteja del recinte

Persones destinatàries:

Ciutadania en general

Cost per l'usuari:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL

Article 6è. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
Nínxols…………………………………………………………………… 550,00 euros
Panteons, per metre quadrat de terreny……………………………… 700,00 euros
Col.locació de làpides
A) Per cada làpida en nínxol………………………….…………………12,00 euros
B) Per cada làpida en panteó…………………………….…………… 30,95 euros
Pel manteniment i conservació en un any ....................................... 12,00 euros

Cost del servei:

16.178,12€

Equip tècnic:

1 Auxiliar Administrativa

Àrea responsable:

Serveis

Unitat responsable:

Funerària Cabré Junqueras, SA

És un servei obligatori:

Com sol·licitar-ho:

Serveis Funeràris Cabré Junqueras.

Tel :937415370 / 937695301

O bé accedint a: https://www.cabrejunqueras.cat/es/

Adreça:

Camí del Cementiri, s/n

Darrera actualització: 09.08.2018 | 12:00