Prèstec de material divers

Servei que s'encarrega de posar a l'abast de qui ho requereixi materials diversos, com ara, cadires, entarimats, sistemes audiovisuals, etc...

Línies de servei:

  • Prèstec
  • Manteniment
  • Compra de material
  • Emmagatzematge

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15
TAXA PER UTILITZACIÓ DEL MATERIAL MUNICIPAL

Article 7è. Quotes
Les taxes s’exigiran segons el següent quadre de tarifes, tenint en compte els usuaris amb quotes reduïdes i exemptes:
Quota segons el material:
1) TAULES: 5 euros.
2) CADIRES: 1 euros.
3) BARBACOES: 15 euros.
4) MATERIAL AUDIOVISUAL: 50 euros.
5) CARPES GRANS: 15 euros. CARPES PETITES : 7 euros
6) MATERIAL ELÈCTRIC: 10 euros.
7) MATERIAL DE COMUNICACIÓ: 20 euros.
8) TARIMES/ESCENARI: 5 euros/tram.
Usuaris amb quota reduïda o exempta:
Categoria 1.- Entitats sense ànim de lucre degudament inscrites al Registre d’Entitats municipals.
Categonia 2.- Administracions públiques i escoles del municipi.
Categoria 3.- Persones o entitats que organitzin activitats que promoguin el municipi i tinguin una participació superior a 500 persones.
Categoria 4.- Entitats sense ànim de lucre i sense seu al municipi.
Les categories 1, 2 i 3 estaran exemptes del pagament de les taxes.
La categoria 4 gaudirà d’una reducció del 50% de les taxes.


Equip tècnic:

1 Auxiliar Administratiu


Àrea responsable:

Serveis


Unitat responsable:

OAC


Unitats implicades:

Brigada municipal